• İş saatları 09:00 - 18:00

    Bazar ertəsi - Cümə

  • Mingəçevir Gənclər Evi

Ekspert

ANAR MƏMMƏDOV

Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlәt İdarәçilik Akademiyasının Dövlәt vә Bәlәdiyyә idarәedilmәsi fakultәsinin İnzibati İdarәetmә ixtisası üzrә tәhsil almışdır. Hal hazırda Moskva Mәdәniyyәt Tarixi İnstitutunun Praktik Psixologiya fakultәsindә tәhsil alır.

Müxtәlif tәşkilat vә qurumlarda 6 il, orta vә ali tәhsil ocaqlarında 7 il, Kütlәvi Informasiya Vasitәlәrindә vә Bizbes qurumlarda fәaliyyәt göstәrmiş vә layihәlәrә rәhbәrlik etmişdir. Ünsiyyәt texnologiyaları, inandırma, araşdırma vә eksperiment üsulları ilә geniş mәşğul olur. Verbal vә qeyri – verbal siqnalların öyrәnilmәsi üzrә tәcrübәlәr hәyata keçirir. Müasir tәdris modellәrinin tәtbiqi ilә mәşğuldur.

1997-ci ildәn etibarәn sosioloji vә marketinq araşdırmaları, 2001 ci ildәn etibarәn isә tәdris sahәsinin öyrәnilmәsi ilә mәşğuldur. Beynәlxalq Marketinq Araşdırmaları şirkәtinә rәhbәrlik etmişdir.

2010-2014 cu illәrdә Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı Mübariz İbrahimov adına Bilәsuvar Liseyinә, 2014-2017 cı illәrdә rәhbәrlik edәn A. Mәmmәdov hal – hazırda Heydәr Әliyev adına Müasir Tәhsil Kompleksinin tәdris mәsәlәlәri direktor müavini vәzifәsindә çalışır.

“Ünsiyyәt texnologiyaları”, “Time-menecment”, “Tәşkilatın inkişaf patologiyaları”, “Stres menecment”, “Tәhsilin proseslәrinin strateji idarәolunması”, “Natiqlik sәnәti”, “Fәrdi inkişafın әsasları” vә bir sıra digәr tәlim modullarını reallaşdırıb müәllifidir.

Peşәkar tәcrübәsindәn irәli gәlәrәk fәaliyyәtini üç istiqamәt üzrә qurur: sosioloji vә marketoloji araşdırmalar, tәdris, praktik psixologiya.

Keçirdiyi tәlimlәri müxtәlif diaqnostik modellәr әsasında sifarişçi şirkәtin modelinә uyğunlaşdırmağa çalışan Anar Mәmmәdov, hәr bir korporasiyanın özünün güclü vә unikal daxili potensiala malik olduğuna inanır. Tәlimçilik fәaliyyәtinә 2001-ci ildәn başlamışdır.

Ekspert

Rauf Əliyev

Ekspert

Nuru Ömərov

Ekspert

Meriç Altınışık

Ekspert

Araz Paşayev

Ekspert

Güllü Atakişiyeva

Ekspert

Turan Süleymanov

Turan Süleymanov ali təhsilini Biznesin idarəedilməsi ixtisası üzrə  İsveçin Linkoping Universitetində ...

Ekspert

Əmirzadə Elxan

Ekspert

Naib Abayev

Ekspert

Fariz Məmmədov

Ekspert

Seymur Qafarov

Ekspert

Hümmət Əliyev

Ekspert

Rauf Hüseynov

Ekspert

Arzu Yağcı

Ekspert

Ruslan Atakişiyev

Ekspert

Ziya Məmmədov

Ekspert

Fidan Əliyeva

Ekspert

Elnur Cabbarzadə

Ekspert

Cahangir Əliyev

Ekspert

Əhməd Süleymanov

Ekspert

Ənvər Həsənov

Ekspert

Cəlil Bağırov

Ekspert

Zaur Rəsulov

Ekspert

Samid Musayev

Ekspert

Eşqin Məmmədov

Ekspert

Rəşad Qurbanov

Ekspert

Şəbnəm İslamova

Ekspert

Cəlil Bağırov

Ekspert

Samrin Xanlayev

Ekspert

Cəlil Bağırov

Ekspert

Samid Musayev

Ekspert

Şamil Doşanov

Ekspert

Emre Yamaci

Ekspert

Vüqar Mustafayev

Ekspert

Jalə Rzabəyli

Ekspert

Ayaz Ədilov

Ekspert

Seymur Səfəralıyev

Ekspert

Ramid Ağayev

Ekspert

Zəminə Ədilova

Ekspert

Seymur Səfəralıyev

Ekspert

Rəşad Qurbanov